【Session List】

2021 年 9 月 24 日
學術發表場次一
會議時間
11:10 – 12:30
發表場次
Asset Pricing (I)
Investment (I)
Behavioral Finance
Corporate Finance – Boardroom
ESG
學術發表 1A
學術發表 1B
學術發表 1C
學術發表 1D
學術發表 1E
會議地點
307 教室
309 教室
406 教室
408 教室
311 教室
會議形式
線上
線上
線上+實體
線上+實體
線上+實體
主持人
胡星陽
Hsiu-Chuan Lee
蕭朝興
沈仰斌
陳嬿如
評論人
Ethan Chiang
李修全
翁培師
翁胤哲
Chia-Ying Chan
鄒季洋
棗厥庸
蕭朝興
林志彥
Yi-Chieh Huang
葉錦徽
陳宗佑
周賓凰
黃泓人
Wei-Hsien Li
柯冠成
林楚彬
陳鴻毅
洪世昌
Tsung-Kang Chen
報告人
鄒季洋
Tien Trung Nguyen
林智勇
洪世昌
阮胡義
蘇昱翔
林楚彬
林語涵
翁胤哲
陳宗岡
ChiFeng Tzeng
李修全
翁培師
林佳賢
詹佳縈
Ethan Chiang
陳宗佑
余歆儀
Anh-Tuan Le
廖振傑
學術發表場次二
會議時間
14:50 – 16:10
發表場次
ESG
Asset Pricing (II)
Banking (I)
Insurance (I)
Corporate Finance – Financing Policy
Options
量化因子分析與機器學習
實務講座 I
學術發表 2A
學術發表 2B
學術發表 2C
學術發表 2D
學術發表 2E
實務講座 III
會議地點
307 教室
309 教室
310 教室
406 教室
408 教室
311 教室
線上
會議形式
線上
線上
線上
線上
線上+實體
線上
線上
主持人
姜堯民
謝佩芳
張元晨
楊曉文
陳聖賢
張森林
陳岱佑
評論人

張瑄淩
黃盈甄
Sharon S. Yang
簡智崇
顏廣杰


曾祺峰
莊惠菁
Chia-Ling Ho
王溫淨
張森林

邱建嘉
劉文謙
Tzu-Ting Lin
盧建霖
蔡子晧

謝佩芳
蕭育仁報告人
侯志宗
曾至孝
黃國睿
何佳玲
盧建霖
林友嵐

徐偉傑
張瑄淩
阮洪華
黃依潔
簡智崇
顏廣杰
陳彥霓
許嫣茹
詹育儒
汪琪玲
王溫淨
莊明哲
穆正雍
邱建嘉
王志瑋學術發表場次三
會議時間
16:20 – 17:40
發表場次
金融科技趨勢論壇
Corporate Finance – Top Managers
Banking (II)
Investment (II)
Corporate Finance – Information Disclosure
Financial Engineering
Real Estate
實務講座 II
學術發表 3A*
學術發表 3B*
學術發表 3C
學術發表 3D
學術發表 3E
學術發表 3F
會議地點
307 教室
309 教室
406 教室
105 教室
310 教室
311 教室
408 教室
會議形式
線上
線上
線上+實體
線上
線上
線上
線上+實體
主持人
翁禮祺
李志宏
陳業寧
湛可南
周賓凰
俞明德
盧秋玲
評論人

葉家維
邱婉茜
余歆儀
黃嘉威
莊明哲
陳明吉

陳鴻崑
吳孟紋
Cheng-Tsu Huang
張雅凱
駱建陵
劉淑華

林姿瑩
陳一如
曾祺峰
鍾令德
鄧惠文
陳芬英

許景嵎
王志瑋

顏汝芳
岳夢蘭
李丹
報告人
陳志彥
林姿瑩
Jason (Pang-Li) Chen
陳佰弦
廖振傑
駱建陵
施鍠瑋
鄧筱蓉
葉家維
唐寧
蕭朝興
孔德蓉
鄧惠文
楊茜文
廖晨旭
沈菲
吳孟紋
湛可南
謝佩芳
陳國興
陳芬英

陳鴻崑
陳一如

張雅凱
張顥瀚

2021 年 9 月 25 日
學術發表場次四
會議時間
10:50 – 12:10
發表場次
Accounting Information
International Finance
Investment (III)
Insurance (II)
Corporate Finance – Investment Policy
學術發表 4A*
學術發表 4B*
學術發表 4C
學術發表 4E
學術發表 4F
會議地點
307 教室
309 教室
406 教室
311 教室
408 教室
會議形式
線上
線上
線上+實體
線上
線上+實體
主持人
周冠男
高櫻芬
盧嘉梧
黃瑞卿
馬黛
評論人
曾俊凱
Ya-Ting Chang
魏裕珍
Chiu-Ming Hsiao
裴典富
魏慧珊
Shu-Feng Wang
曾翊恆
Ching-Yuan Hsiao
薛明賢
沈信漢
Yu-Lun Chen
林美珍
Richard Lu
Yanzhi (Andrew) Wang
賴弘能
Jui-Chung Yang
盧嘉梧

許嫣茹
報告人
沈信漢
王樹鳳
曾翊恆
蕭景元
Yanzhi (Andrew) Wang
李國賓
Yu-Lun Chen
盧嘉梧
蕭秋銘
裴典富
曾俊凱
楊睿中
魏裕珍
陳姿穎
薛明賢
孔德蓉
張雅婷
林美珍

趙慶祥